خدمات

خدمات سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در دو گروه خدمات رایگان و خدمات مبتنی بر پرداخت کاربر تقسیم بندی می شوند.

رایگان
مبتنی بر پرداخت کاربر

خدمات ارزش افزوده

در راستای ارائه بهتر سرویس های آماری به کاربران اینترنت در حوزه وب سایت های دارای محتوای صوت و تصویر سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اقدام به ارائه برخی خدمات مهم در این خصوص نموده است.