سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر با حمایت از صاحبان کسب و کار در حوزه رسانه های صوتی، تصویری و متنی اقدام به ایجاد یک مرکز رشد نموده است. وظیفه اصلی این مرکز جذب و حمایت از پیاده سازی ایده های برتر می باشد که سازمان به روش های مختلفی مبادرت به این امر می نماید.

معرفی مرکز رشد ساپرا

در مرحله اول این مرکز نیاز به عضویت صاحبان کسب و کار دارد و ایده ها باید در کمیسیون های مربوطه ای که تشکیل می گردد مورد بررسی و ممیزی قرار گیرند. بدین منظور پس از بررسی اولیه صلاحیت و سوابق شرکت های داوطلب درصورتی شرایط ابتدایی ارائه طرح فراهم بود زیرساخت ها و ابزارهای مورد نیاز برای برگزاری یک جلسه ارائه به صورت همایش ۲۰ دقیقه ای فراهم می گردد و شرکت های برگزیده شده در مرحله اول اقدام به معرفی ایده خود و برنامه های پیش رو برای پیاده سازی آن می نمایند.

برگزینی ایده های برگزیده

از میان ایده های مطرح شده مواردی که بنا به سیاست گذاری های سازمان تنظیم مقررات دارای ارزش سرمایه گذاری می باشند برگزیده شده و با بررسی برنامه های ارائه شده شرکت ها در زمینه بازاریابی و فروش، حمایت ها هم در زمینه مالی و هم در زمینه معنوی از سوی سازمان تنظیم مقررات انجام می گردد.

پیاده سازی ایده های برتر

شرکت ها موظف هستند در این راستا گزارش های منظم خود را به صورت دوره ای به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ارائه نمایند و برنامه های پیش روی خود را به سازمان اعلام نمایند، بدیهی است کارشناسان متخصص در سازمان تنظیم مقررات با بررسی دوره ای این موارد درصورتی که برنامه های ارائه شده نیاز به تغییرات داشته باشد، با برگزاری کمیسیون های کارشناسی روند پیاده سازی ایده مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد.